Jakie są różnice między umową o pracę a umową o dzieło?

Spis treści:

  1. Rozwój umów cywilnoprawnych
  2. Charakter umów
  3. Forma przystąpienia do umowy
  4. Czas trwania umowy
  5. Zadania wykonawcy
  6. Wynagrodzenie wykonawcy
  7. Urlopy i chorobowe

Rozwój umów cywilnoprawnych

Umowy cywilnoprawne np. umowa o dzieło, a także umowy zlecenie czy o roboty budowlane mają swoją wieloletnią tradycję w polskim prawie.

Początkowo miały one jedynie marginalną rolę w relacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Jednak wraz z wprowadzeniem zmian w kodeksie pracy oraz wzrostem znaczenia ekonomii rynkowej stały się coraz bardziej popularne.

Charakter umów

Umowy te nie są typowymi umowami o pracę, lecz umowami cywilnoprawnymi.

Ich charakter inny jest niż w przypadku umowy o pracę. W umowie o dzieło zleceniodawca zleca wykonanie określonej pracy, a nie zatrudnia na stałe pracownika do wykonywania określonych czynności.

Forma przystąpienia do umowy

W przeciwieństwie do umowy o pracę, w przypadku umowy o dzieło nie wystarczy podpisanie porozumienia pomiędzy stronami.

Zgodnie z kodeksem cywilnym forma ta musi być potwierdzona na piśmie. W przypadku umów o dzieło można wykorzystać wzór takiej umowy dostępny w Internecie lub przygotować ją samodzielnie, ustalając wszystkie kluczowe parametry umowy.

Czas trwania umowy

Umowa o pracę zazwyczaj jest zawierana na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnej chwili bez podania przyczyny.

Umowa o dzieło to umowa jednorazowa, mająca ściśle określoną datę ukończenia zadania. Po wykonaniu powierzonych prac umowa wygasa, w zależności od uzgodnień stron.

Zadania wykonawcy

Podczas wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę wykonawca zobowiązany jest do określonych czynności, które zostały opisane w umowie lub regulaminie pracy.

W przypadku umowy o dzieło zadania są ściśle określone w umowie i wykonanie tych zadań jest jedynym obowiązkiem wykonawcy.

Wynagrodzenie wykonawcy

W przypadku umów cywilnoprawnych umowa zlecenia czy umowa o dzieło ustala wynagrodzenie za konkretne zadania lub określony czas. Kwota ta nie musi odpowiadać minimalnej krajowej płacy, co stanowi znaczną różnicę między umowami cywilnoprawnymi a umową o pracę.

Wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę obejmuje minimalną wynagrodzeniem za godzinę oraz wszelkie dodatki, takie jak urlopy, nadgodziny, dodatkowe dni wolne, itp..

Urlopy i chorobowe

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do określonej liczby dni wolnych, takich jak urlop wypoczynkowy czy dni chorobowe. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia nie przysługuje im taki sam zakres wolnych dni.

Jednak w przypadku umowy o dzieło wykonawca może zawrzeć w umowie zlecenie warunki dotyczące urlopu lub zwolnienia z pracy z powodu choroby.

Podsumowanie

Umowy cywilnoprawne, do których należy umowa o dzieło, różnią się od umów o pracę pod wieloma względami. Wymagają one formy pisemnej, obejmują jednorazowe zadania i umożliwiają indywidualne ustalenia wynagrodzenia. Pomimo różnic w charakterze tych umów, wybór odpowiedniej formy współpracy powinien być uzależniony od potrzeb i specyfiki danej sytuacji.

Częste pytania dotyczące umów cywilnoprawnych:

Czy umowy cywilnoprawne są korzystniejsze niż umowa o pracę?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma zatrudnienia jest lepsza, ponieważ to zależy od indywidualnych potrzeb pracowników oraz wymagań pracodawców. Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło czy zlecenie, pozwalają na większą elastyczność w ustalaniu wynagrodzenia i wymagań dotyczących pracy, ale nie oferują takiego samego zakresu ochrony praw pracowników jak umowa o pracę.

Czy osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej ma prawo do urlopu?

Osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej jak umowa o dzieło czy zlecenie, nie mają prawa do takiej samej liczby dni wolnych jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Jednak wynagrodzenie za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych może być wyższe, aby wyrównać brak dodatkowych dni wolnych.

Czy można zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną z jednym pracownikiem?

Tak, jest to możliwe. Pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat lub na część etatu, a także na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy zlecenie. Ważne jest, aby każda umowa określała zakres obowiązków pracowniczych i wynagrodzenie.