Jakie są zasady korzystania z danych osobowych w marketingu?

Spis treści:

  1. Czym są dane osobowe?
  2. Zasady korzystania z danych osobowych
  3. RODO w marketingu
  4. Konsekwencje niezgodnego użytkowania danych osobowych
  5. Podsumowanie

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej. Mogą to być m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu czy adres e-mail. W kontekście marketingu, najczęściej wykorzystywane są dane kontaktowe, takie jak adres e-mail czy numer telefonu.

Zasady korzystania z danych osobowych

Korzystanie z danych osobowych jest regulowane przez przepisy prawa, a w szczególności przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Zgoda musi być wyrażona w sposób jednoznaczny i świadomy, a także dowolny i łatwy do wycofania. Osoba, której dane są przetwarzane musi zostać poinformowana o celu przetwarzania, kategorii danych, odbiorcach oraz okresie przechowywania.

RODO w marketingu

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO) wprowadza szereg zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych. W kontekście marketingu najważniejsze są następujące zmiany:

  • zwiększenie wymogów dotyczących uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych;
  • wzrost obowiązków informacyjnych;
  • możliwość żądania usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  • nowe zasady dotyczące profilowania, czyli automatycznego przetwarzania danych osobowych w celu analizy lub prognozowania pewnych aspektów życia osoby, której dane dotyczą;
  • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych oraz dokonywania oceny skutków dla ochrony danych osobowych.

Konsekwencje niezgodnego użytkowania danych osobowych

Niezgodne z przepisami korzystanie z danych osobowych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. W szczególności, organ nadzorczy (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ma możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 20 mln euro lub 4% rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

W przypadku naruszenia praw osób, których dane są przetwarzane, osoby te mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Podsumowanie

Korzystanie z danych osobowych w marketingu jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych musi odbywać się zgodnie z wymogami przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (RODO). Naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Czy można wykorzystywać dane osobowe bez zgody osoby, której one dotyczą?

Nie, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której one dotyczą jest zabronione. Wyjątkiem są sytuacje, w których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub jest wymagane przez przepisy prawa.

Co to jest RODO?

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych) to europejskie rozporządzenie regulujące przetwarzanie danych osobowych. Zostało ono wprowadzone w życie 25 maja 2018 roku i zastąpiło dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.

Jakie mogą być konsekwencje niezgodnego użytkowania danych osobowych?

Niezgodne z przepisami korzystanie z danych osobowych może wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym z nałożeniem kary pieniężnej przez organ nadzorczy lub możliwością ubiegania się o odszkodowanie przez osoby, których dane zostały nieprawidłowo przetworzone.